Termeni și condiții

Bine aţi venit pe site-ul nostru. Dacă veţi continua să răsfoiţi şi să folosiţi acest site, sunteţi de acord şi vă obligaţi să respectaţi următorii termeni şi condiţii de utilizare, care guvernează relaţia dintre Professional.com şi dvs. cu privire la acest site. Dacă nu sunteţi de acord cu oricare parte a acestor termeni şi condiţii, vă rugăm să nu folosiţi site-ul nostru.

Termenii Professional.com.ro, ‘noi’ sau ‘subsemnaţii’ se referă la proprietarul paginii de internet sub denumirea de Agentia de Servicii Professional SRL, cu sediul la adresa A I Cuza Bvd. Nr. 4, Sector 1, Bucureşti, România. Termenul ‘dvs.’ se referă la utilizatorul sau persoana care vizitează pagina noastră de internet. Termenul ‘Site’ se referă la pagina noastră de internet.

Professional.com.ro îşi rezervă dreptul de a şterge sau actualiza oricând fara previz conţinutul paginii de internet www.professional.com.ro, precum şi Termenii de utilizare şi/sau orice alte politici sau observaţii afişate pe Site.

Acceptarea condiţiilor de utilizare
De fiecare dată când folosiţi site-ul, vă exprimaţi acordul dvs. şi al celor pe care îi reprezentaţi, fără limitare sau calificare, de a vă supune acestor Termeni de utilizare, şi declaraţi şi garantaţi că aveti autoritatea legală de a aproba şi de a accepta aceşti termeni de utilizare în nume personal şi în numele tuturor persoanelor pe care le reprezentaţi. Daca nu sunteţi de acord cu toate prevederile acestor Termeni de utilizare sau, dacă nu sunteţi autorizat sa aprobati si sa ii acceptati, nu puteţi folosi Site-ul. Confirmaţi de asemenea că aţi împlinit vârsta legală, că puteţi legal intocmi acorduri conform legii în vigoare şi că sunteţi pe deplin capabil şi competent să semnaţi termenii, condiţiile, obligaţiile, confirmările, declaraţiile şi garanţiile stabilite în acesti Termeni de utilizare şi ca ii respectaţi.

Corectitudinea, exhaustivitatea şi atemporalitatea informaţiilor
Nici noi sau o alta terţă parte nu oferă garanţii şi asigurări cu privire la corectitudinea, atemporalitatea, executarea, exhaustivitatea sau convenabilitatea informaţiilor şi a materialelor găsite sau oferite pe acest Site pentru vreun scop anume. D-voastra acceptati că aceste informaţii şi materiale pot conţine elemente imprecise sau erori şi în mod expres excludem orice responsabilitate pentru acestea în măsura permisă de lege.

Vă asumaţi pe deplin riscul legat de utilizarea informaţiilor sau materialelor de pe acest site, motiv pentru care nu ne asumăm responsabilitatea. Revine în sarcina dvs. să vă asiguraţi că produsele, serviciile sau informaţiile puse la dispoziţie prin intermediul acestei pagini de internet corespund cerinţelor dvs.

Proprietatea intelectuală
Prezenta pagină de internet conţine materiale deţinute de noi sau licenţiate nouă. Acest material include, dar nu se limitează la, proiectare, aşezare în pagină, aspect şi grafică. Reproducerea este interzisă, altfel decât în conformitate cu notificarea privind dreptul de autor, care face parte din termenii şi condiţiile de faţă.

Toate mărcile comerciale reproduse pe această pagină de internet, care nu sunt in proprietatea sau licenţiate operatorului sunt confirmate pe pagina de internet. Nimic de pe acest site nu va fi interpretat ca acordare prin deductie, blocare, sau altfel a oricarei licenţe sau a dreptului de utilizare a mărcilor comerciale, a siglei sau mărcii serviciilor afişate pe Site fără acordul scris in prealabil al proprietarului, cu excepţia unor aspecte descrise aici.

Utilizarea neautorizată a acestei pagini de internet poate da naştere unor reclamaţii privind daune şi/sau infracţiuni penale.
Professional.com.ro îşi rezervă toate drepturile, care nu-i sunt acordate în mod expres, cu privire la site şi conţinutul acestuia.

Linkuri
Site-ul poate conţine linkuri la alte pagini de internet care sunt oferite exclusiv pentru confort şi drept cale suplimentară de a avea acces la informaţiile de aici. Professional.com.ro nu a revizuit neparat toate informaţiile de pe alte pagini de internet, asa cum este menţionat pe Site şi nu este responsabil pentru conţinutul altor pagini de internet, informaţii, materiale, produse sau servicii care pot fi oferite de oricare dintre aceste pagini de internet. Includerea linkurilor către alte pagini de internet nu trebuie privită ca o aprobare a conţinutului paginilor respective, acolo fiind valabili alţi termeni şi condiţii de utilizarea a acestora. Professional.com.ro. nu este responsabil pentru pierderi, daune sau alte obligaţii suportate în urma utilizării paginilor de internet la care se face referite pe site.

Renunţare la drepturi
Utilizarea site-ului se face pe riscul utilizatorului. Site-ul este oferit in baza principiului „astfel cum este” şi „astfel cum este disponibil”. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona sau de a incheia oricând accesul pe site sau la orice caracteristică sau parte a acesteia. Professional.com.ro renunţă în mod expres la toate garanţiile de orice natură, exprese sau implicite, inclusiv, dar fără limitare la: garanţii implicite de vandabilitate şi calificare pentru un anumit scop si orice garanţii că materialele de pe site sunt conforme, precum şi la orice garanţii implicate de executarea sau derularea unei afaceri; de asemenea nu garantează că accesul la site va fi neîntrerupt sau fără erori; că site-ul va fi protejat; că site-ul sau server-ul care găzduiesc pagina de internet nu vor conţine viruşi; sau că informaţiile vor fi complete, precise, actuale sau autentice. În cazul în care se descarcă sau se încarcă ceva de pe site, acest lucru se face pe riscul utilizatorului. Fiecare utilizator este unicul responsabil pentru deteriorarea sistemului său de operare sau pentru pierderea datelor care rezultă din descărcarea sau încărcarea unor asemenea materiale. Recomandările sau informaţiile, verbale sau scrise, obtinute de pe Professional.com.ro sau prin intermediul Site-ului, nu reprezinta vreo garanţie de orice natură. Professional.com.ro nu oferă garanţii şi nu face declaraţii privind utilizarea conţinutului site-ului din punct de vedere al exhaustivitatii, corectitudinii, preciziei, adecvării, utilităţii, oportunităţii, fiabilităţii, autenticităţii sau in alte privinte.

Obligaţiile Professional.com.ro
Deoarece autentificarea utilizatorului pe Internet este dificilă, Professional.com.ro nu poate şi nu confirmă că fiecare utilizator este ceea ce pretinde a fi. Deoarece nu vrem si nu putem fi implicaţi în activităţi directe dintre utilizatori sau nu putem controla comportamentul participanţilor pe niciunul dintre site-urile Professional.com.ro, în cazul în care aveţi o dispută cu unul sau mai mulţi utilizatori, exoneraţi Professional.com.ro (şi reprezentanţii şi angajaţii noştri) de pretenţii, cereri şi daune (reale şi pe cale de consecinţă, directe şi indirecte) de orice tip şi natură, cunoscute şi necunoscute, suspectate şi nesuspectate, dezvăluite şi nedezvăluite, apărute din sau legate de astfel de litigii.
Professional.com.ro nu are obligaţia să controleze conţinutul afişat de utilizatori şi nu garantează precizia, integritatea sau calitatea acestui conţinut. Înţelegeţi că prin utilizarea serviciilor, vă expuneţi unui conţinut care poate fi ofensiv, indecent sau inacceptabil. Materialul poate conţine aspecte inexacte sau greşeli de scriere. Professional.com.ro nu-şi asumă corectitudinea materialului de pe Site. Confirmaţi şi sunteţi de acord că sunteţi exclusiv responsabil pentru forma, conţinutul sau corectitudinea materialului afişat pe pagina de internet.

Limitarea răspunderii
Înţelegeţi în mod expres şi sunteţi de acord că Professional.com.ro nu îşi asumă răspunderea faţă de dvs. pentru daune directe, indirecte, incidentale, speciale, importante sau exemplare, inclusiv dar fără a se limita la daune în urma pierderii profitului, clientelei, datelor sau altor pierderi (chiar dacă Professional.com.ro a fost anterior informat despre posibilitatea acestor pierderi) rezultate din:
a) utilizarea sau incapacitatea de a folosi serviciile Professional.com.ro;
b) accesul neautorizat sau modificarea transmisiei sau datelor;
c) declaraţiile sau conduita unor terţi privind serviciile Professional.com.ro;
d) orice alte aspecte legate de servicii.
Înţelegeţi de asemenea şi sunteţi de acord cu următoarele:
a) sunteţi exclusiv responsabil pentru utilizarea serviciilor. Serviciile sunt furnizate “astfel cum sunt”.
b) Professional.com.ro nu oferă nicio garanţie că:
b.1) serviciile vor îndeplini cerinţele dvs.;
b.2) serviciile vor fi oferite în mod continuu, oportun, în mod sigur sau fără erori;
b.3) rezultatele care se obţin din utilizarea serviciilor vor fi corecte şi fiabile
b.4) se vor corecta orice erori ale programului;
c) Orice material descărcat sau în alt mod obţinut prin utilizarea serviciilor se face la alegerea dvs. şi pe riscul dvs., dvs. fiind singurul responsabil pentru orice defecţiuni ale sistemului computerului d-voastra sau pierdere de date care rezultă din descărcarea unui asemenea material.

Despăgubire
Utilizatorii site-ului sunt de acord să despăgubească, sa apere şi sa protejeze Professional.com.ro şi angajaţii acestuia, administratorii, antreprenorii, agenţii, licenţiatorii, furnizorii de servicii, subcontractanţii şi furnizorii, de şi împotriva oricăror pierderi, responsabilităţi, cheltuieli, daune şi costuri, inclusiv onorarii de avocat şi cheltuieli de judecată, apărute sau rezultate din utilizarea Site-ului şi încălcarea acestor Termeni de utilizare. În cazul producerii unei defecţiuni tehnice a site-ului sau sistemelor care susţin site-ul din cauza acţiunii sau lipsei de acţiune din partea d-voastra, confirmaţi că sunteţi responsabil pentru pierderi, obligaţii, cheltuieli, daune şi costuri, inclusiv onorarii de avocat şi cheltuieli de judecată, apărute sau rezultate din defecţiunea respectivă.
Professional.com.ro îşi rezervă dreptul, ca pe propriile speze, să-şi asume apărarea exclusivă şi controlul asupra oricăror aspecte în baza unei compensări şi, într-un astfel de caz, utilizatorii site-ului sunt de acord că colaboreze cu Professional.com.ro în cadrul apărării unei astfel de cauze.

Competenţă jurisdicţională
Utilizarea de către dvs. a acestui Site şi orice dispute care iau naştere din utilizarea acestuia sunt guvernate de legislaţia din România.

Integralitatea Contractului
Termenii de utilizare de faţă împreună cu toate politicile şi regulile de utilizare prezentate constituie întreaga înţelegere dintre Professional.com.ro şi utilizatori şi înlocuieşte orice comunicări şi propuneri anterioare sau prezente, verbale sau scrise, dintre părţi cu privire la Site.
Clauza de separabilitate
În cazul în care o prevedere a acestor termeni de utilizare este ilegală, nulă sau inaplicabilă, restul prevederilor rămân în vigoare.

Interdicţia de cesionare
Dacă una dintre prevederile acestui capitol denumit “Termeni de utilizare” este considerată a fi invalidă de către forurile legale, invaliditatea prevederii respective nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi.
“Termenii de utilizare” reprezintă acordul dintre dvs. şi Professional.com.ro privind utilizarea Professional.com.ro

Cum să ne contactaţi
Ne puteţi contacta la adresa de e-mail office@professional.com.ro pentru întrebări şi observaţii cu privire la Termenii de utilizare de faţă sau cu privire la site.