Codul de conduită

Codul de conduită, etică și deontologie profesională își propune să promoveze valorile și standardele etice ale companiei, definește standardele oficiale de comportament fără a afecta individualitatea angajaților noștri și formează cadrul de desfășurare a activității noastre cu expunere atât în planul relațiilor interne cât și în relațiile de afaceri.

Activitatea noastră are în vedere cea mai sensibilă dintre resursele economice, și anume omul, o componentă esențială, fiind încrederea.
Valorizarea încrederii pe care ne-o acordă partenerii noștri o facem tocmai prin descrierea unui set de valori care ne definesc și care ne ajută să conlucrăm pentru dezvoltarea sustenabilă. Totodată, considerăm ca esențială și încrederea acordată nouă de aplicanții cu care lucrăm, tratând fiecare individ ca pe un element de maximă importanță și unic.
Apărută pe fondul necesității de profesionalism și promptitudine, pe o piață aflată în plin proces de maturizare, compania s-a dezvoltat simultan pe trei direcții majore:

 • Orientarea către client: înțelegerea și evaluarea nevoilor clienților, în mod corect și în timpul cel mai scurt.
 • Metodologii de lucru: crearea și implementarea de metodologii specifice, create pentru a surprinde cu exactitate și pentru a oferi soluțiile optime nevoilor dumneavoastră. Crearea și aplicarea acestor metodologii ne-a diferențiat față de restul companiilor ce ofereau servicii similare, poziționându-ne în continuare ca lideri de piață.
 • Teritoriu: extinderea constantă a teritoriului acoperit de serviciile noastre, astfel încât să ne aflăm acolo unde aveți nevoie de expertiza noastră.

Professional promovează în primul rând profesionalismul și respectarea celor mai înalte norme de etică, acestea fiind valori de bază în dezvoltarea sa. Scopul nostru este să susținem dezvoltarea partenerilor noștri și să asigurăm cea mai bună reprezentare aplicanților și personalului temporar cu care colaborăm.

Ambele obiective mai sus enumerate implică un comportament în primul rând etic, bazat pe:

– Înțelegerea – pozitivă și empatică deopotrivă – a oamenilor și organizațiilor pentru care lucrăm;
– Încadrarea corectă a situațiilor specifice în contextul economic, cultural și psihosocial;
– Respectarea fermă a unor norme severe de etică, disciplină și deontologie profesională;
Professional crede în șanse egale de afirmare profesională și în sprijinirea dezvoltării profesionale individuale bazate pe atingerea potențialului individual.

Professional lucrează cu resurse umane, pentru resurse umane. Ca atare, credem că fiecare ființă umană este unică prin reunirea irepetabilă a unui ansamblu complex de calități, dorințe, sentimente, trebuințe și experiențe personale. Pornind de la acest principiu, Agenția Professional oferă soluții care au în vedere atât specificitățile individuale, cât și cele social-economice ale spațiului în care operează.

Dincolo de efectele unei globalizări aparent nivelatoare, persistă specificități cultural-economice, inerente însăși naturii umane, care trebuie întotdeauna avute în vedere.

Deși actul muncii implică responsabilități distincte, între angajat și angajator există întotdeauna o relație biunivocă.

În consecință, nu pot exista soluții ,,bune” numai pentru angajați sau ,,bune” numai pentru angajatori. Și nici soluții ,,semi-preparate” pentru grupuri sau categorii de persoane sau entități.

În viziunea Agenției Professional, soluțiile optime sunt întotdeauna cele elaborate pentru fiecare organizație în parte, în ansamblul ei și potrivit specificității sale unice.

Având în vedere valorile care au stat la baza devoltării noastre și care s-au constituit de-a lungul timpului în elemente de unicitate ce ne-au ajutat în consolidarea unei reputații impecabile pe piață și a poziției de furnizor-cheie de servicii, cu un înalt grad de profesionalism, am trasat următoarele linii directoare ce ghidează conduita noastră în raport cu temele abordate.

II. Valorile noastre

Profesionalismul

Profesionalismul reprezintă una dintre valorile esențiale ale Professional, aceasta fiind implementată la toate nivelurile de competențe în interiorul organizației.
În raport cu lucrul cu clienții, colaboratorii și mediul de afaceri, stilul de lucru Professional se bazează pe disponibilitate, respect şi politeţe, toate acestea fiind înglobate într-o relaţie de colaborare şi profesionalism.
În normele obligatorii care se subscriu profesionalismului, se încadrează: dreptatea și echitatea, onestitatea și corectitudinea, responsabilitatea, transparența, valoarea personală, echidistanța, moralitatea.

În ceea ce privește dezvoltarea de noi metodologii și pachete de servicii, profesionalismul este o valoare etică centrală. Professional susţine dezvoltarea de pachete de servicii la standarde înalte, capabile să conducă la înțelegerea integrată și contextuală, la crearea premiselor și la susținerea unei dezvoltări durabile, la nivel de organizație, dar și la nivel individual. Professional susţine excelenţa ştiinţifică, profesională, managerială şi administrativă, solidaritatea colegială şi loialitatea competiţională, recunoaşte profesionalismul colaboratorilor săi interni și externi și urmărește promovarea acestora, în primul rând, pe baza acestui principiu.
Profesionalismul reprezintă pentru noi principala dimensiune de evaluare, fie că este vorba despre evaluarea propriilor performanțe, ale propriilor angajați, ale aplicanților cu care colaborăm, ale furnizorilor sau ale altor parteneri de afaceri.
Promovăm profesionalismul în toate relațiile de natură economică și socială în care suntem implicați în mod activ.

Confidențialitatea

Confidențialitatea este unul dintre punctele centrale în obținerea și menținerea încrederii. Vom avea întotdeauna în vedere impactul deciziilor noastre asupra confidenţialităţii clienţilor, partenerilor şi angajaţilor noştri. Pentru noi respectarea confidențialității nu se regăsește doar la nivelul respectării legislației în vigoare, ci reprezintă marca respectului și integrității pe care o arătăm și o pretindem colaboratorilor noștri individuali și organizaționali.

Confidențialitatea se manifestă, la nivelul activității Professional pe următoarele paliere:

– confidențialitate față de informațiile cu privire la organizațiile client;
– confidențialitate față de informațiile cu caracter personal ce aparțin aplicanților;
– confidențialitate cu privire la informațiile cu caracter personal ale angajaților;
– confidențialitate cu privire la aspectele astfel definite din cadrul proiectelor în care ne implicăm;

Totodată, pretindem tratarea tuturor informațiilor cu privire la Professional, care nu au fost făcute publice în relațiile noastre profesionale cu toți angajații, clienții, furnizorii noștri, în regim de strictă confidențialitate.

Excelența profesională

Această valoare este în strânsă legătură cu profesionalismul. Professional promovează excelența profesională la nivelul fiecărui angajat și la nivelul colaboratorilor săi.

Urmărim și suntem dedicați permanentei proiectări și implementări de metodologii performante, de noi abordări și servicii care să urmărească această componentă de excelență.

La nivel individual, atingerea excelenței profesionale este încurajată în Professional prin înțelegerea corectă a potențialului de dezvoltare a fiecărui individ și prin implementarea de măsuri active, menite să sprijine atingerea acestuia.
Excelența profesională ne permite obținerea unor rezultate performante și integrarea acestora într-un demers de lungă durată de dezvoltare durabilă.

Integritate și transparență

Integritatea definește toate raporturile profesionale în activitatea de zi cu zi. Aplicăm acest principiu, acționând în toate circumstanțele în care reprezentăm Professional, cu corectitudine și onestitate, respectând prevederile legale și fiind dedicați valorilor ce ne reprezintă.

Aplicăm principiile integrității la nivel individual, după cum urmează:

– la locul de muncă, acționând responsabil și implicativ;
– la locul de muncă, respectând normele legale, dar și cele reglementate de către organizație pentru buna derulare a activității noastre;
– la nivelul activităților de tip consiliere și formare, prin respectarea normelor deontologice și etice;
– la nivelul colectivului de angajați prin promovarea acelor valori care ne reprezintă și prin sprijinirea unei culturi organizaționale inclusive bazată pe onestitate, coeziune, colegialitate și moralitate;
– intoleranța cu privire la orice formă de manifestare a corupției atât la nivelul relației cu proprii angajați cât și la nivelul relației cu aplicanții, furnizorii și orice alți colaboratori și parteneri Professional;
– promovarea concurenței loiale atât la nivelul selecțiilor efectuate în cadrul serviciilor Professional, cât și la nivelul altor proiecte în care suntem implicați ca și organizație;
– identificarea și soluționarea potențialelor conflicte de interese la nivelul activității noastre profesionale;
– descurajarea oricăror forme ilicite sau imorale de derulare a activității profesionale;

Transparența este un element cheie care garantează respectarea normelor și valorilor legale, etice și deontologice, atât la nivel individual cât și la nivel organizațional. În strânsă legătură cu integritatea, Professional asigură transparența proceselor sale profesionale prin:

– Înregistrarea și raportarea corectă, constantă și coerentă a parametrilor profesionali de activitate care sunt diferențiați pe nivele de activitate în interiorul organizației.
– În cadrul relațiilor de lucru stabilite de către fiecare divizie, toți angajații trebuie să respecte legile aplicabile, regulamentele și îndrumările acestui Cod, cu un angajament personal de onestitate, loialitate față de companie și transparență în toate acțiunile legate de activitatea de lucru, în toate tranzacțiile încheiate.
– Angajații trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura transparența informațiilor și a procesului de luare a deciziilor. În acest sens, informațiile sunt considerate ca fiind transparente când reflectă realitatea în mod corect.
– Deschiderea și transparența sunt valori esențiale în cadrul Professional. În anumite cazuri, aceste valori trebuie puse în balanță față de obligația de a păstra condifențialitatea.
– Achizițiile de bunuri și servicii trebuie făcute în mod corect și transparent pentru a asigura cea mai bună calitate și cel mai bun preț într-un proces competitiv.

Egalitate de șanse

În toate valorile companiei Professional, se regăsesc și principiile egalității de șanse.

Egalitatea de șanse vizează și nediscriminarea, ca element ce ne caracterizează în raporturile noastre profesionale.

Urmărim și promovăm în mod activ egalitatea de șanse în cadrul companiei noastre, aceasta regăsindu-se cu preponderență în:

– Selecția și recrutarea personalului angajat pe care îl valorizăm și pentru care urmărim în mod activ și constant urmărirea atingerii potențialului lor maxim de dezvoltare profesională;
– Selecția și recrutarea de personal pentru clienții noștri. În toate metodologiile de selecție de personal, egalitatea de șanse și nediscriminarea se regăsesc ca piloni centrali. Urmărim aceste elemente în procedurile de recrutare, în procedurile de selecție, în toate testele și alte asemenea procese parcurse de candidați, în procedurile de plasare și monitorizare a personalului plasat, precum și în toate etapele administrării resurselor umane;
– Programele de training pe care le implementăm pentru clienții noștri conțin elemente clare de abordare a tematicii egalității de șanse;
– Selecția furnizorilor cu care colaborăm. Criteriile de selecție pe care le implementăm vizează în principal nivelul de profesionalism și capacitatea de a răspunde nevoilor tehnice și financiare, asigurând acces egal tuturor furnizorilor la procedurile de ofertare;
– Toate etapele de procesare a persoanelor care interacționează cu noi în capacitate profesională;
– Totodată, susținem și ne implicăm în mod activ în proiecte care au ca și componente explicite, egalitatea de șanse și nediscriminarea;

Orientare către client

Orientarea către client este una dintre valorile fundamentale ale Professional. Am implementat această valoare în toate aspectele legate de activitatea noastră profesională, încă de la înființarea companiei.

Orientarea către client ne-a diferențiat de competitorii noștri pe piață. Professional a definit apropierea de client ca element central în toate etapele de poziționare pe piață. În acest sens, am creat propriile noastre metodologii de abordare a clienților, de înțelegere a nevoilor lor și de abordare ale acestora la cel mai înalt nivel de profesionalism.

Am căutat mereu să fim aproape de nevoile clienților noștri, la nivel logistic, operațional, dar și la nivel de metodologii. Toate metodologiile noastre de lucru au fost elaborate pornind de la analiza detaliată a nevoilor clienților noștri.
Totodată, credem că fiecare client, fiecare organizație și fiecare proiect sunt unice și abordăm aceste dimensiuni în acest sens. Pornind de la aceste realități, urmărim orientarea către client în:

– înțelegerea corectă a nevoilor clientului;
– construirea și adaptarea instrumentarului metodologic în mod individual pentru fiecare proiect în parte;
– implementarea instrumentarului metodologic și monitorizarea procesului, în vederea atingerii acelor rezultate care să asigure un grad crescut de performanță pe termen cât mai lung;
– crearea de parteneriate de lungă durată cu fiecare dintre clienții noștri;
Conformitate juridică

Professional respectă în integralitate prevederile legislației în vigoare, la toate nivelele în care își desfășoară activitatea.

Professional își alege partenerii din sfera profesională, luând în calcul cu prioritate entități fizice și juridice care respectă la rândul lor prevederile legislației în vigoare.

Concurența loială

Concurența loială este o valoare esențială pentru Professional, la nivelul relațiilor dezvoltate cu fiecare dintre clienții săi.

Totodată, această valoare se regăsește și la nivelul echipei Professional. Apreciem concurența loială și la nivelul partenerilor cu care derulăm proiecte comune.
Valorizarea potențialului de dezvoltare

La nivelul angajaților companiei noastre:

 • încurajăm fiecare angajat al companiei noastre în urmărirea dezvoltării sale profesionale prin asigurarea unor condiții de muncă perfomante, prin accesul la o echipă, și la un înalt nivel de expertiză și profesionalism, prin formarea internă constantă, prin participarea la manifestări și accesul constant la materiale profesionale de profil, prin permanenta specializare;
 • încurajăm și urmărim în mod constant colaborările de lungă durată cu angajații noștri, concept esențial în alcătuirea unei echipe cu un indice crescut de coeziune și un grad crescut de performanță.

La nivelul candidaților ce participă la procesele de recrutare, selecție și evaluare implementate de Professional:

 • toate procedurile de selecție și metodologiile aferente se bazează pe identificarea unei potriviri cât mai bune dintre candidat, din punctul de vedere al abilităților sale, dar și a direcției de dezvoltare profesională și a dorințelor sale în acest sens, și caracteristicile postului pentru care acesta candidează. O potrivire foarte bună, analizată în detaliu, asigură posibilitatea de împlinire a potențialului de dezvoltare la nivel individual și conduce la performanțe crescute în sfera profesională;
 • toate procedurile de evaluare implementate de Professional au o componentă centrală – abordarea contextuală, abordare ce este centrată pe urmărirea dezvoltării profesionale a fiecărui individ, pe baza potențialului propriu;
 

Dezvoltarea durabilă, mediul și utilizarea resurselor

Urmărim cu prioritate elementele fundamentale ce definesc dezvoltarea durabilă și le implementăm la toate nivelele în activitatea noastră profesională.

Susținem proiecte care au o componentă concretă și coerentă de dezvoltare durabilă și apreciem aceste elemente și în politica de selecție a partenerilor cu care ne derulăm activitatea profesională.
Responsabilitatea socială

Reponsabilitatea socială reprezintă o prioritate pentru Professional.

Considerăm că integrarea optimă într-o comunitate reprezintă un element esențial, fără de care nici dezvoltarea personală și nici cea profesională nu se poate derula.
Valorizăm comunitățile din care provenim și în care ne derulăm activitatea, în primul rând, prin respectul pe care îl promovăm, față de acestea, la toate nivelele organizației noastre.
Totodată, sprijinim dezvoltarea acestor comunități prin implicarea activă în proiecte care conțin acțiuni bazate pe valori pe care și noi le împărtășim. Considerăm că implicarea activă în dezvoltarea comunității în care ne derulăm activitatea este un privilegiu și încercăm să fim prezenți ori de câte ori avem ocazia, în acest sens.
Totodată încurajăm și angajații, dar și partenerii noștri de afaceri să se implice în acțiuni de responsabilitate socială.
III. Zone de aplicare

Toate valorile ce stau la baza dezvoltării noastre profesionale și a întregii activități pe care o derulăm, se regăsesc în mediul organizațional, după cum urmează:

La nivelul angajaților:

 • Urmărim asimilarea și implementarea valorilor organizației noastre încă de la momentul la care decidem să recrutăm un nou membru al echipei noastre, prin procedurile de recrutare și selecție.
 • Angajații Professional își desfășoară activitatea în mod constant pe baza valorilor mai sus descrise, participând în acest sens la o serie de traininguri și având acces la materialele relevante.
 • Trăim aceste valori – orice coleg nou care se află în procesul de integrare va lua contact direct cu ele în activitatea sa de zi cu zi, procesul său de integrare fiind în mod direct și esential, influențat de gradul de aderență la aceste valori.

Candidații:

 • Candidații care parcurg procesele de recrutare și selecție derulate pentru clienții noștri iau cunoștință în mod direct cu valorile noastre prin instrumentarul metodologic cu care lucrează.
 • Angajații temporari pe care îi administrăm, ca serviciu pus la dispoziția clienților noștri iau contact direct și respectă valorile noastre prin procesele și procedurile de administrare, începând de la angajarea acestora până la finalizarea proiectelor în care lucrează.

Furnizorii:

 • Unul dintre principiile de bază în selecția oricărui furnizor cu care lucrăm este identificarea unui set de valori compatibile cu valorile noastre.
 • Promovăm în mod activ parteneriatele de lungă durată cu toți partenerii noștri de afaceri și credem că asemenea parteneriate nu se pot baza decât pe seturi comune de valori.

Clienții:

 • Promovăm în toate rapoartele cu clienții noștri, valorile care ne caracterizează activitatea profesională și ne bazăm relațiile cu clienții pe aceste valori.

Comunitate:

 • Facem parte integrantă dintr-o serie de comunități unde valorile care stau la baza activității noastre sunt, nu doar afirmate, dar și dezvoltate în cadrul unor activități și proiecte concrete.